Зависимост между печалба и оптимизация на разходите


За да има развитие във фирмата, независимо с какво се занимава тя, е необходимо да се правят разходи, които да осигурят печалба. Това означава, че всеки разход трябва да е точно примерен – да се знае какъв ще бъде резултата от него. Ето защо се налага ежемесечно да се прави оптимизация на разходите.

За целта е необходимо да се проследи движението на приходите и рзходите, да се анализират направените вложения и да се излезе с мнение доколко те са оптимални. Разходи се правят за всичко – суровини, продукция, складове, заплати, поддръжка на техника и превозни средтва. Те са много и различни за всяка фирма, занимаваща се с производство, търговия, консултантски услуги, софтуерна и много други дейности.

Движението на разходите е непрекъснато – те се променят и това задължава специалистите да ги следят. Всеки разход има определено влияние върху крайния резултат и за това трябва строго да се наблюдават. Има разходи, които нямат определящо значение за дейността на фирмата, но оказват влияние върху резултатите. Това са така наречените разпределяеми разходи, на които трябва да се обърне сериозно внимание, защото те са един от факторите за влошаване финансовото състояние на фирмата.

За оптимизация на разходите се налага да се сравнят планираните разходи с действително направените. Този анализ ще помогне да се съкратят непроизводствените разходи. Ако във фирмата няма кой да се справи с тази важна задача, необходимо е да се ползват специалисти по бизнес консултация. Всички необходими документи трябва да се представят на бизнес консултанта, за да може той да се запознае с всяка подробност за фирмата и да направи своето заключение.

Професионалистът ще направи оптимизация на разходите и ще посочи мероприятия, които да завишат печалбата във фирмата. Тези разходи, които нямат пряко отношение към основната дейност ще се премахнат, ще се потърсят други решения за някои разходи към външни лица.

С всяка оптимизация на разходите се цели да се подобри работата на фирмата, да се завиши печалбата като разходите бъдат намалени до оптимални размери. Това не винаги означава съкръщаване на щата или намаляване на заплатите. Преди всичко целта е да се запазят работните места и да се спазват планираните разходи.